سلـام. لطفا با ذهنیت مرور آزمون رو انجام بده و صرفا جاهای خالی رو پر نکن

 اشتباهات نگارشی یا Spelling، خطا محسوب میشه

همچنین از شکل فشرده، خط فاصله، نقطه، کاما، علامت سوال و تعجب استفاده نــــکن

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
_______________________________________