پـیـشـخـوانِ کـتـاب​

فقط بـرای عـاشـقـانِ زبـان!

کتابخانه به چــهـــار قسمت تقسیم شده:
1. محتوای کتاب اصلی
2. محتوای کتاب های مکمل
3. کتاب داستان ها
4. کتاب های زبان اصلی

✅در بخش آخر هم نرم افزار و دیکشنری ها را میتوانید دانلود کنید

✅برای دانلود، کافیست بر روی نام محتوا کلیک یا آن را لمس کنید

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت 1 – First Meeting
📥دانلود محتوای یونیت 2 – Questions
📥دانلود محتوای یونیت 3 – People, Possessions

🇺🇸 دانلود کتاب داستان The Hat، (لهجه آمریکایی)
🇬🇧 دانلود کتاب داستان The Girl with Red Hair، (لهجه برتانیایی)

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود:
Justin Timberlake – Five hundred miles

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 4 – My life
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Style, Design
📥دانلود محتوای یونیت 6 – Places, Facilities

💻دانلود سریال Extra فصل 1

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود: 

Roses are red my love

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 7 – Skills, Interests
📥دانلود محتوای یونیت 8 – Our Past
📥دانلود محتوای یونیت 9 – Unusual Stories
📥دانلود محتوای یونیت 10 – New places, New projects

💻دانلود سریال Extra فصل 2

🦊🐦‍⬛دانلود داستان کلاغ و روباه – زمان حال ساده
🦊🐦‍⬛دانلود داستان کلاغ و روباه – زمان گذشته ساده

🎯دانلود فایل افعال بی قاعده

♫࿔ دانلود آهنگی که باید حفظ شود – Dua lipa – Bang Bang

محتوای سطح Beginner

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 1 – Your World
📥دانلود محتوای یونیت 2 – My Day
📥دانلود محتوای یونیت 3 – World of Work

📚🤓Active Reading INTRO – Elm1 – U123

💻دانلود سریال Extra فصل 3

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود: Celine Dion – Every night

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 4 – Places, Things
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Clothes, Shopping
📥دانلود محتوای یونیت 6 – In The Past

📚🤓Active Reading INTRO – Elm2 – U456

💻دانلود سریال Friends – فصل 1

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود:

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت – 7 Health, Fitness
📥دانلود محتوای یونیت – 8 Travel, Transport
📥دانلود محتوای یونیت – 9  Cooking, Eating

📚🤓Active Reading INTRO – Elm3 – U789

💻دانلود سریال Friends – فصل 2

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود:

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📚🤓Active Reading INTRO – U10-11-12

📥دانلود محتوای یونیت 10 – World around us
📥دانلود محتوای یونیت 11 – Working Together
📥دانلود محتوای یونیت 12 – Culture, Arts

💻دانلود سریال Friends فصل 3 

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود:

 

محتوای سطح Elementary

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود ویدوهای Voxpop – Report
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📚🤓Active Reading 1 – U1,2,3

💻دانلود سریال Friends 2

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود ویدوهای Voxpop – Report
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

💻دانلود سریال Friends 3

📚🤓Active Reading 1 – U4,5,6

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت 7 – Travel
📥دانلود محتوای یونیت 8 – Lg, Learning
📥دانلود محتوای یونیت 9 – Body, Mind

💻دانلود سریال Friends 4

📚🤓Active Reading 1 – U7,8,9

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت Unit 10 – Food
📥دانلود محتوای یونیت Unit 11 – World
📥دانلود محتوای یونیت Unit 12 – Work

📚🤓Active Reading 1 – U10,11,12

♫࿔ دانلود آهنگِ شماره 1 Miley Cyrus – Flowers

محتوای سطح Pre-intermediate

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس
📚🤓Active Reading 2 – U123

📥دانلود محتوای یونیت 1 – Trends
📥دانلود محتوای یونیت 2 – What a story
📥دانلود محتوای یونیت 3 – Life Skill

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود: Michael Buble – Sway 

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت 4 – Space
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Entertainment
📥دانلود محتوای یونیت 6 – In control

📚🤓Active Reading 2 – Inter1 – U4,5,6

♫࿔ آهنگی که باید حفظ شود:

محتوای سطح Intermediate

کـتاب های مکمل

333

3 Word Skills

سطح سوم Upper-Intermediate

2

2 Word Skills

سطح دوم Intermediate

11

Word Skills 1

سطح اول Elementary

33

Keywords 3

سطح سوم Upper-Intermediate

552525

Tactics 3

سطح سوم Expanding

2

Keywords 2

سطح دوم Intermediate

22

Tactics 2

سطح دوم Developing

Untitled-1

Keywords 1

سطح اول Pre-intermediate

5120.

Tactics 1

سطح اول Basic

sq

Inside Reading

سطح 3

wqq2w

Inside Reading

سطح Intro

کـتاب های داستان + فلیم

The Girl with the Red Hair

برای سطح Beg 1

The Hat

برای سطح Beg 1

کـتاب های زبان اصلی