پـیـشـخـوانِ کـتـاب​

فقط بـرای عـاشـقـانِ زبـان!

کتابخانه به چــهـــار قسمت تقسیم شده:
1. محتوای کتاب اصلی
2. محتوای کتاب های مکمل
3. کتاب داستان ها
4. کتاب های زبان اصلی

✅در بخش آخر هم نرم افزار و دیکشنری ها را میتوانید دانلود کنید

✅برای دانلود، کافیست بر روی نام محتوا کلیک یا آن را لمس کنید

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 1 – First Meeting
📥دانلود محتوای یونیت 2 – Questions
📥دانلود محتوای یونیت 3 – People, Possessions

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 4 – My life
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Style, Design
📥دانلود محتوای یونیت 6 – Places, Facilities

💻دانلود سریال Extra فصل 1

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 7 – Skills, Interests
📥دانلود محتوای یونیت 8 – Our Past
📥دانلود محتوای یونیت 9 – Unusual Stories
📥دانلود محتوای یونیت 10 – New places, New projects

💻دانلود سریال Extra فصل 2

محتوای سطح Beginner

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 1 – Your World
📥دانلود محتوای یونیت 2 – My Day
📥دانلود محتوای یونیت 3 – World of Work

📚🤓Active Reading INTRO – Elm1 – U123

💻دانلود سریال Extra فصل 3

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت 4 – Places, Things
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Clothes, Shopping
📥دانلود محتوای یونیت 6 – In The Past

📚🤓Active Reading INTRO – Elm2 – U456

💻دانلود سریال How I met your mom فصل 1

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📥دانلود محتوای یونیت – 7 Health, Fitness
📥دانلود محتوای یونیت – 8 Travel, Transport
📥دانلود محتوای یونیت – 9  Cooking, Eating

📚🤓Active Reading INTRO – Elm3 – U789

💻دانلود سریال How I met your Mom 2

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📌دانلود دیکشنری تصویری OPD

📚🤓Active Reading INTRO – Elm4 – U10-11-12

💻دانلود سریال Friends 1

محتوای سطح Elementary

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود ویدوهای Voxpop – Report
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📚🤓Active Reading 1 – Pre1 – U1,2,3

💻دانلود سریال Friends 2

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود ویدوهای Voxpop – Report
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

💻دانلود سریال Friends 3

📚🤓Active Reading 1 – Pre1 – U4,5,6

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت 7 – Travel
📥دانلود محتوای یونیت 8 – Lg, Learning
📥دانلود محتوای یونیت 9 – Body, Mind

💻دانلود سریال Friends 4

📚🤓Active Reading 1 – Pre1 – U7,8,9

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت Unit 10 – Food
📥دانلود محتوای یونیت Unit 11 – World
📥دانلود محتوای یونیت Unit 12 – Work

📚🤓Active Reading 1 – Pre1 – U10,11,12

محتوای سطح Pre-intermediate

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب اصلی

📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار

📥دانلود ویدوهای Voxpop – Report
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📚🤓Active Reading 2 – Inter1 – U123

📥دانلود PDF کتاب اصـلـی
📥دانلود PDF کتاب کـــــار
🔊دانلود فایل های صوتی کتاب کـــــار
📥دانلود نقشه ذهنی لغات و دروس

📥دانلود محتوای یونیت 4 – Space
📥دانلود محتوای یونیت 5 – Entertainment
📥دانلود محتوای یونیت 6 – In control

📚🤓Active Reading 2 – Inter1 – U4,5,6

محتوای سطح Intermediate

کـتاب های مکمل

333

3 Word Skills

سطح سوم Upper-Intermediate

2

2 Word Skills

سطح دوم Intermediate

11

Word Skills 1

سطح اول Elementary

33

Keywords 3

سطح سوم Upper-Intermediate

552525

Tactics 3

سطح سوم Expanding

2

Keywords 2

سطح دوم Intermediate

22

Tactics 2

سطح دوم Developing

Untitled-1

Keywords 1

سطح اول Pre-intermediate

5120.

Tactics 1

سطح اول Basic

active (5)

Active Reading 4

سطح 4

sq

Inside Reading

سطح 3

wqq2w

Inside Reading

سطح Intro

کـتاب های داستان + فلیم

The Girl with the Red Hair

برای سطح Beg 2

The Hat

برای سطح Beg 1

کـتاب های زبان اصلی