اطمینان حاصل کنید که اینترنت مناسب جهت برگزاری آزمون دارید.

دقت کنید که غلط های املایی خطا محسوب خواهند شد و هیچ کلمه ای را با حروف کپیتال یا بزرگ نـــنویسید.

همچنین از شکل فشرده لغات استفاده نــــکنید

آرزوی سعادتمندی و موفقیت در این آزمون را برای شما زبان آموز محترم داریم.

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
________________________________________