دقت کن که غلط های املایی خطا محسوب میشن و هیچ کلمه ای رو با حروف کپیتال یا بزرگ نـــنویس.

همچنین از شکل فشرده، خط فاصله و کاما لغات استفاده نــــکن

زبــــــانـــــزد؛ یــــکـــبـــــار بــــرای هــــمـــیـــشـــه
_______________________________________