1. برای تماشای   ویدئو آفلـاین معارفه،   تاچ کنید

2. تاچ کنید تا   چک لیست و فایل نکات معارفه دوره دانلود شود