طــرحِ سـفـیـرِ ویژه زبــانــزد
طرحی برای درآمدزایی دانشجویان

فرم درخواستِ سفیر زبانزد

پـس از تـکـمـیـلِ اطـلـاعـات زیـر، 
پشتیبانِ زبانزد با شما تماس خواهند گرفت
و شما را راهنمایی خواهند کرد