فرم پیش ثبت نام کارگاه اعتماد به نفس

کارگاه یک روزه، سه ساعته خواهد بود

پس از تکمیلِ اطلاعات زیر، جهت رزرو کارگاه، 

اقدام به پرداخت داشته باشید

و ثبت نام خود را نهایی کنید