فرم پیش ثبت نام کارگاه Listening

کارگاه در دو روز متوالی برگزار خواهد شد

پس از تکمیلِ اطلاعات زیر، جهت رزرو کارگاه، 

اقدام به پرداخت داشته باشید

و ثبت نام خود را نهایی کنید